donderdag 17 november 2022

Rapport Trapeziumlocatie en Gaslaan blok 5

De bodemopbouw op de Trapeziumlocatie is aan de hand van 6 verkennende boringen in kaart gebracht. Hieruit bleek dat een deel van het plangebied diep verstoord is. Maar ook dat er delen zijn, waar de E- en B-horizont en/of top van de C-horizont nog intact zijn. Er dient is nader archeologisch onderzoek nodig naar de aan- of afwezigheid van resten uit de Steentijd. Het terrein aan de Gaslaan kon (nog) niet onderzocht worden. Verder lezen? Download CAR-rapport 125


maandag 14 november 2022

Rapport Bouw woningen en tiny houses aan Frits de Zwerver, Bunschoten

 Er zijn plannen om op een terrein ten zuiden van Frits de Zwerver vijftien grondgebonden woningen en zestien tiny houses te bouwen. Aan de hand van de verkennende boringen is vastgesteld dat midden in het onderzoeksgebied een kleine dekzandrug van circa 25 à 30 m breed ligt. De top hiervan ligt tussen circa 1,0 en 1,15 m - NAP. Hierin is een podzolbodem aangetroffen. Ten westen en oosten ligt een lager gelegen vlakte van verspoeld dekzand, op circa 1,5 m - NAP. De monsters, die tijdens de karterende fase van de podzol zijn genomen, bleken geen archeologische indicatoren te bevatten. Er hoeft daarom geen aanvullend archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden. Verder lezen? Download dan het rapport


vrijdag 4 november 2022

Rapport Wieken Noord, onderzoeksgebied 2

De stadarcheologen hebben in 2020 een grote opgraving uitgevoerd aan de Energieweg in Amersfoort. Het rapport is nu verschenen.


Hier zijn de resten van twee Middeleeuws erven aangetroffen, die tussen 1250 en 1400 (13de en 14de eeuw) dateren. Uit de 17de-18de eeuw zijn resten gevonden, die tot de tabakscultuur worden gerekend en uit de 20ste eeuw zijn er vondsten gedaan die uit de periode van de Tweede  Wereldoorlog. Een van de twee erven dateert uit de 13de eeuw. Een groot gedeelte van dit erf, inclusief de vrijwel volledige boerderijplattegrond, is in 2012 en in 2021 reeds opgegraven. Met dit onderzoek is het zuidelijk gedeelte van het erf onderzocht.

Het erf uit de 13de eeuw werd gemarkeerd door twee erfgreppels. In de erfgreppels is een fasering herkend, die aantoont dat het erf is vergroot. Deze fasering en vergroting is ook zichtbaar in de aangetroffen boerderijplattegrond. De resultaten van dit onderzoek maken ook duidelijk dat de sporen van de boerderijplattegrond die in 2012 is aangetroffen, niet de plattegrond van één, maar de sporen van twee boerderijen betreft. De oudste boerderij was de kleinste van de twee, ongeveer 14 meter lang, terwijl de boerderij uit de tweede fase bijna 25 meter lang was. 


Ten zuiden van de boerderij zijn de restanten van boomkuilen aangetroffen. De bomen stonden een paar meter voor en min of meer parallel van de korte zijde van de boerderij. Aan het einde van de westelijke erfgreppel is een waterput aangetroffen, die de watervoorziening heeft verzorgd. Het zuidoostelijk deel van het erf werd gebruikt voor opslag, hier zijn de sporen van minimaal 14 roedenbergen aangetroffen. Gezien de vele oversnijdingen van sporen hebben de roedenbergen hier niet allemaal tegelijkertijd gestaan. Ten zuidoosten van het erf is een gedeelte van een tweede erf, met boerderijplattegrond, aangetroffen dat uit de 14de eeuw dateert.


Verder lezen? Download dan het rapport

woensdag 2 november 2022

Vondst van de Maand: op ieder potje past een deksel

De Vondst van de Maand is dit keer een simpele ronde deksel van aardewerk. Een deksel dat werd gebruikt om het gat in het secreet af te sluiten. Het is daarmee een voorloper van de WC-deksel. De deksel is gevonden bij de opgraving van de buitenplaats Kouwenhoven in Hoogland. 

Dit deksel heeft, gezien zijn simpele voorkomen, vermoedelijk op een secreet gelegen dat bestemd was voor het personeel. Achter het buitenhuis zijn de restanten van dit secreet aangetroffen. Het secreet loosde direct op een van de grachten die rondom het huis liep.


Verder lezen? Download dan het informatieblad.