vrijdag 4 november 2022

Rapport Wieken Noord, onderzoeksgebied 2

De stadarcheologen hebben in 2020 een grote opgraving uitgevoerd aan de Energieweg in Amersfoort. Het rapport is nu verschenen.


Hier zijn de resten van twee Middeleeuws erven aangetroffen, die tussen 1250 en 1400 (13de en 14de eeuw) dateren. Uit de 17de-18de eeuw zijn resten gevonden, die tot de tabakscultuur worden gerekend en uit de 20ste eeuw zijn er vondsten gedaan die uit de periode van de Tweede  Wereldoorlog. Een van de twee erven dateert uit de 13de eeuw. Een groot gedeelte van dit erf, inclusief de vrijwel volledige boerderijplattegrond, is in 2012 en in 2021 reeds opgegraven. Met dit onderzoek is het zuidelijk gedeelte van het erf onderzocht.

Het erf uit de 13de eeuw werd gemarkeerd door twee erfgreppels. In de erfgreppels is een fasering herkend, die aantoont dat het erf is vergroot. Deze fasering en vergroting is ook zichtbaar in de aangetroffen boerderijplattegrond. De resultaten van dit onderzoek maken ook duidelijk dat de sporen van de boerderijplattegrond die in 2012 is aangetroffen, niet de plattegrond van één, maar de sporen van twee boerderijen betreft. De oudste boerderij was de kleinste van de twee, ongeveer 14 meter lang, terwijl de boerderij uit de tweede fase bijna 25 meter lang was. 


Ten zuiden van de boerderij zijn de restanten van boomkuilen aangetroffen. De bomen stonden een paar meter voor en min of meer parallel van de korte zijde van de boerderij. Aan het einde van de westelijke erfgreppel is een waterput aangetroffen, die de watervoorziening heeft verzorgd. Het zuidoostelijk deel van het erf werd gebruikt voor opslag, hier zijn de sporen van minimaal 14 roedenbergen aangetroffen. Gezien de vele oversnijdingen van sporen hebben de roedenbergen hier niet allemaal tegelijkertijd gestaan. Ten zuidoosten van het erf is een gedeelte van een tweede erf, met boerderijplattegrond, aangetroffen dat uit de 14de eeuw dateert.


Verder lezen? Download dan het rapport