maandag 21 februari 2022

Rapport Velden 1F, Vathorst

In 2021 hebben we een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in Vathorst, ten westen van de Bergenboulevard. Uit het onderzoek bleek dat het bodemarchief op deze locatie ernstig verstoord is. In het noorden vanwege een paardenbak en in het zuiden vanwege de aanleg en het gebruik van bouwketen in het begin van de 21ste eeuw. Ondanks de grote mate van verstoring zijn hier de resten van een vindplaats aangetroffen. De vindplaats bestaat uit een greppel en ploegbanen (zie foto) en dateert uit de 19de en/of 20ste eeuw. 

Verder lezen? Download dan CAR-rapport 119
vrijdag 18 februari 2022

Op 2 maart gaat onze expo weer open!

Eindelijk kunnen we jullie weer ontvangen in onze expositieruime. En we hopen van harte dat we vanaf nu niet meer dicht hoeven in verband met corona en lockdowns. Je kunt ons iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur bezoeken.


dinsdag 15 februari 2022

Rapport Voormalig parkeerterrein Sportfondsenbad

Bij de opgraving aan de Bisschopsweg, op de parkeerplaats van het voormalige Sportfondsenbad, zijn in 2020 twee archeologische vindplaatsen gevonden.

De oudste vindplaats bestond uit de resten van een turfstekerskanaal. Op de kaart van Van Deventer uit 1560 is dit kanaal zichtbaar. Op de kaart van Blaeu uit 1649 is het kanaal niet meer te zien. Dit kanaal was onderdeel van een langere vaarweg om turf vanuit Ginkel en Amerongen via de Eem naar Antwerpen te transporteren. Ter plekke van de Heiligenberg werd een nieuw kanaal gegraven: het turfstekerskanaal. Zo werden de grillige bochten van de Heiligenbergerbeek afgesneden en bleef het gebied voorzien van schoon water voor de daar gelegen blekerijen. De archeologen vonden de bodem van het kanaal en de vulling waarmee het kanaal is dichtgeraakt.

De tweede vindplaats bestaat uit de resten van een bakstenen overkluizing. Deze dateert uit de 19de eeuw en volgt hetzelfde tracé als het turfstekerskanaal dat drie eeuwen eerder is gegraven. Van de overkluizing zelf is maar weinig bewaard gebleven: enkel een aantal op planken gefundeerde bakstenen. Daaruit is af te leiden dat de overkluizing circa 6 m breed was. Tijdens werkzaamheden aan het riool onder de Bisschopsweg in 2019 is de overkluizing ook aangetroffen. Daar was de overkluizing nog wel intact en was goed zichtbaar dat deze was gemaakt om water ondergronds aan te voeren.

Verder lezen? Download dan CAR-rapport 118.Rapport Podium Vathorst

Het plangebied ligt in een gebied dat op de Gemeentelijke Archeologische Beleidskaart is aangemerkt als gebied met middelhoge en lage archeologische verwachting. Op basis van een bureauonderzoek is deze verwachting bijgesteld naar een lage verwachting en voor enkele delen naar een hoge verwachting, omdat daar in het verleden boerderijen hebben gestaan. In het najaar van 2018 hebben wij een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op drie plekken van de locatie Podium in Vathorst. Daarbij zijn geen behoudenwaardige archeologische resten gevonden. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 117