woensdag 29 mei 2013

Spinsteen

In de zandige bodem van Amersfoort en omgeving blijft organisch materiaal - zoals bot - slecht bewaard. Botmateriaal uit de prehistorie is dan ook in ons gebied uiterst zeldzaam. Wat voor dieren men op de boerderijen uit de IJzertijd hield is dan ook aan de hand van botvondsten niet te bepalen. Maar gelukkig kunnen we met behulp van andere vondstgroepen toch hierover iets te weten komen.

Bij diverse opgravingen langs de Hogeweg hebben we bijvoorbeeld spinstenen aangetroffen. Het zijn ronde schijfjes van gebakken klei, voorzien van een gat. In dit gat kon een houten stokje gedaan worden. Op het stokje werd wol gedraaid tot een draad. Het steentje zorgde voor verzwaring, waardoor het draaien makkelijker ging. Omdat we spinstenen vinden weten we dat men de beschikking had over wol; en dat men dus schapen en/of geiten heeft gehouden die de wol opleverden.dinsdag 14 mei 2013

van Koggekont tot Kade


Laatst hebben we een houten paal onderzocht, die deel uitmaakte van een 13de eeuwse kade in het Havik. Deze beschoeiingspaal bleek voor gebruik in de kade een hele andere functie te hebben gehad. Het gaat namelijk om een deel van het zogenaamde achtersteven van een schip. Dit is het deel van een schip waar beide zijden van de romp samenkomen.
Waarschijnlijk gaat het om een achtersteven van een zogenaamde Kogge of vergelijkbaar schip uit de 12/13de eeuw. Een Kogge is een schip dat vanaf omstreeks 1200 gebruikt werd om goederen te vervoeren. bijvoorbeeld tussen de Hanzesteden. Bij een Kogge zat het roer aan de achtersteven, verbonden met een metalen roerpen.

1) Roer
2) Roerpen
3) Vingerling (metalen deel waar de roerpen in gaat)
4) Achtersteven
5) Huiden (planken waaruit de romp van het schip bestaat)woensdag 1 mei 2013

Archeologische begeleiding Bunschoten


Naar aanleiding van de geplande aanleg van een rotonde op de Amersfoortseweg en de daarbij gepaard gaande bodemverstorende werkzaamheden wordt er door de archeologen van de Gemeente Amersfoort een archeologische begeleiding uitgevoerd. Dit in verband met het mogelijk voorkomen van archeologische resten in de ondergrond. Een eerder aangelegde proefsleuf in het gebied heeft aangetoond dat de bodem onverstoord is gebleven door de eeuwen heen en dus archeologische resten niet uit te sluiten zijn.

Tevens is de Amersfoortseweg van oudsher een verbindingsweg geweest tussen Amersfoort en Bunschoten. Door de werkzaamheden zal deze weg vergraven worden en kan voor het eerst ónder de weg gekeken worden of hier nog overblijfselen te vinden zijn van deze oude weg.