maandag 15 april 2019

Archeologische Beleidskaart geactualiseerd

Het college van B&W heeft onlangs de geactualiseerde versie van de Archeologische Beleidskaart voor de gemeente Amersfoort vastgesteld. De kaart geeft een geactualiseerd en verbeterd beeld van de archeologische waarden en verwachtingen binnen Amersfoort. Op de kaart zijn de vijf categorieën terreinen weergegeven, die aangeven hoe groot de kans is op archeologische sporen en vondsten in de bodem: 1. rijks- en gemeentelijk monumenten; 2. gebied met hoge archeologische waarde; 3. gebied met een hoge archeologische verwachting; 4. gebied met een middelhoge archeologische verwachting; 5. gebied met een lage archeologische verwachting. De geactualiseerde kaart zal worden gebruikt bij planbeoordelingen en vergunningverleningen om aan te geven in hoeverre archeologisch onderzoek van het betreffende terrein nodig is.

Door de onderzoeksresultaten van de afgelopen tijd te gebruiken, is de archeologische beleidskaart verfijnd en aangevuld. De kaart is in grote lijnen gelijk gebleven, enkele terreinen hebben een hogere verwachting gekregen (bijvoorbeeld de Grebbelinie en Kamp Amersfoort) of een lagere verwachting (bijvoorbeeld bij de Bernhardkazerne). Resten uit de Tweede Wereldoorlog hebben extra aandacht gekregen.

Nieuw is ook dat voor terreinen die zijn opgegraven of waarvan bewezen is dat deze geen
archeologische resten (meer) bevatten de onderzoeksplicht is komen te vervallen.